(၁၈)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် (အစ/ဆုံး တိုက်ရန်)

(၁၈)ကြိမ်မြောက် #ထီပေါက်စဥ်

Editလုပ်ပြီးအစ/ဆုံးတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ အများထီတိုက်နိုင်အောင်like&shareပါခင်ဗျ ပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါခင်ဗျာ

သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

သိန်းတစ်သောင်းဆု

ခ ၃၉၉၁၂၄

သိန်းငါးထောင်ဆု

ဎ ၅၀၂၉၃၈

ဒ ၉၉၉၆၀၃

သိန်းနှစ်ထောင်

ဍ ၆၉၅၉၃၀

ဟ ၉၅၉၈၅၇

သ ၆၅၀၁၇၁

ရ ၂၁၇၈၃၅

ရ ၅၁၂၆၁၉

သိန်းတစ်ထောင်ဆု

ဇ ၅၄၉၂၃၃

ကက ၇၆၀၈၈၆

ဆ ၈၇၅၇၄၉

ကက ၁၅၅၀၇၉

လ ၇၃၃၁၂၁

မ ၆၇၄၇၇၀

ဏ ၄၀၁၉၇၇

ဆယ်သိန်းဆုမှသိန်း(15000)ဆုအထိဟာ အက္ခရာနဲ့ဂဏန်းအားလုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ် မတူကဘာမှမရပါခင်ဗျ

ဝေဝေဆာဆာ(၃)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းငါးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမည်

ဋ ၈၅၇၄၈

ဏ ၃၉၆၉၁

စ ၈၉၃၀၁

ကဆ ၈၀၁၄၇

ကခ ၈၃၁၃၉

က ၂၀၄၆၆

ကဆ ၈၂၃၇၅

င ၇၆၃၆၆

က ၁၆၇၄၀

ဠ ၃၆၈၈၈

စျ ၃၁၃၁၃

သ ၈၁၄၉၃

ရ ၈၈၀၆၀

ဗ ၂၈၉၇၁

ကဃ ၇၄၄၇၇

ဝေဝေဆာဆာ(၂)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းလေးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဝ ၅၀၈၀

ကဃ ၂၀၂၅

ဃ ၁၉၂၁

ကဆ ၇၄၂၈

ည ၈၉၁၀

ဖ ၉၄၈၉

ဒ ၉၃၅၇

ဍ ၁၂၈၁

ရ ၃၉၉၉

ဗ ၃၉၄၇

ကဂ ၃၀၈၂

ဓ ၆၈၀၆

စျ ၆၅၅၄

ဏ ၉၁၃၇

ဓ ၁၅၃၃

ဝေဝေဆာဆာ(၁)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းသုံးလုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဠ ၇၇၂

ကဂ ၁၈၅

ကဂ ၉၉၇

စ ၁၅၅

ဏ ၇၅၄

ည ၇၉၀

ကဃ ၅၀၁

ကဃ ၈၉၃

ဏ ၉၄၈

ဓ ၆၇၄

ယ ၆၅၅

ဠ ၁၁၁

ဋ ၇၄၈

အ ၃၃၈

ဠ ၁၁၁

သ ၇၃၉

ဎ ၄၇၄

ဋ ၆၉၅

က ၁၅၅

ဓ ၇၈၀

ဝေဝေဆာဆာ(၅)သောင်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဝ ၄၈

ည ၁၁

ဍ ၉၇

ဝ ၈၅

ဋ ၈၄

ည ၉၅

ကဆ ၉၉

ဆ ၉၄

ဝ ၃၃

ခ ၂၀

ဌ ၄၀

ဎ ၉၆

ဆ ၆၅

ည ၉၁

ကဆ ၂၁

ဃ ၃၅

ဍ ၆၆

ဏ ၉၃

ဗ ၄၆

န ၆၃

🍞သိန်းငါးရာ

တ ၇၃၄၈၀၃

ဃ ၈၅၀၆၅၉

ည ၇၉၅၃၆၇

မ ၆၇၈၁၁၁

ဆ ၉၁၄၈၀၃

ဟ ၆၆၂၅၃၇

ဂ ၄၈၂၈၁၀

ဘ ၅၀၇၁၁၉

ကဂ ၄၀၃၃၈၆

ဘ ၉၅၀၃၀၇

ခ ၂၁၇၅၉၄

ကဆ ၇၇၉၄၆၄

ဂ ၂၉၉၀၁၇

ဌ ၅၉၃၁၅၉

တ ၂၈၂၁၈၅

သ ၉၃၅၈၃၄

ဍ ၇၃၆၆၉၀

ဌ ၂၉၉၇၈၉

ဍ ၉၃၈၈၃၃

ရ ၂၀၃၁၃၇

သိန်းနှစ်ရာ

ဘ ၅၉၃၃၇၂

ရ ၉၅၂၂၅၁

ဆ ၈၇၉၂၄၇

ဖ ၉၉၉၀၇၈

စ ၇၉၅၅၇၅

န ၃၁၄၄၈၇

ဋ ၈၄၃၀၁၀

အ ၈၁၆၀၅၁

ဗ ၆၄၅၆၁၈

ဆ ၈၆၂၇၅၀

ဂ ၉၅၇၄၀၇

ထ ၃၃၄၂၄၇

အ ၄၆၁၁၈၈

စ ၃၁၁၆၈၂

ဋ ၁၁၅၂၇၄

က ၄၅၄၉၈၂

ဃ ၄၆၆၉၅၇

ဍ ၅၄၈၆၁၄

ဝ ၅၄၀၁၃၀

ဌ ၈၆၇၇၇၇

ည ၁၅၉၃၀၈

မ ၈၈၀၆၁၈

ထ ၂၁၇၄၂၆

သိန်း ၁၀၀. ဟ ၄၉၉၀၈၃

သိန်း ၁၀၀. ကခ ၁၄၂၃၇၇

သိန်း ၁၀၀. ကစ ၅၃၈၇၃၄

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၃၃၈၁၈၉.

သိန်း ၁၀၀. အ ၈၅၄၅၃၃

သိန်း ၁၀၀. န ၄၆၃၂၉၅.

သိန်း ၁၀၀. လ ၄၅၃၉၆၃

သိန်း ၁၀၀. င ၇၀၁၂၆၆

သိန်း ၁၀၀. င ၈၄၃၅၀၂.

သိန်း ၁၀၀. ည ၅၃၅၆၁၅.

သိန်း ၁၀၀. ခ ၄၉၃၃၄၂.

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၁၅၆၀၆၂.

သိန်း ၁၀၀. ကင ၂၁၁၈၈၈.

သိန်း ၁၀၀. ကင ၇၀၇၇၈၀.

သိန်း ၁၀၀. ဈ ၆၅၆၈၆၂.

သိန်း ၁၀၀. တ ၆၅၇၂၆၄.

သိန်း ၁၀၀. သ ၂၂၄၆၇၇.

သိန်း ၁၀၀. ဝ ၄၂၆၀၁၉.

သိန်း ၁၀၀. ဆ ၁၀၈၉၅၂.

သိန်း ၁၀၀. ကဂ ၆၂၃၉၅၁.

သိန်း ၁၀၀. မ ၁၉၉၆၀၂

သိန်း ၁၀၀. ထ ၅၇၂၉၀၈.

သိန်း ၁၀၀. ဒ ၂၂၄၆၁၀

သိန်း ၁၀၀. ဒ ၆၈၁၅၇၈.

သိန်း ၁၀၀. ဓ ၃၉၉၂၀၅

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၁၇၈၃၅၇

သိန်း ၁၀၀. ဘ ၆၇၆၁၇၂.

#သိန်းငါးဆယ်ဆုများ

စျ-၃၁၄၂၁၁

ဓ-၇၁၁၄၅၆

ကဆ-၃၃၅၂၇၃

ဂ-၆၂၄၁၉၄

ဍ-၆၀၀၄၈၆

သ-၈၈၇၀၀၀

ဓ-၁၈၈၀၄၈

ရ-၉၇၄၅၁၃

ဘ-၂၀၁၅၀၄

င-၅၄၄၀၀၆

ဂ-၁၆၆၈၆၁

ထ-၇၈၆၂၂၂

လ-၃၈၉၃၆၈

သ-၄၅၃၁၂၉

ဎ-၃၆၉၉၇၀

ဋ-၅၃၉၅၆၂

ထ-၂၁၃၅၅၀

ရ-၃၆၃၄၀၆

ကက-၁၃၇၄၅၅

ဌ-၅၈၈၃၁၇

စ-၅၁၈၁၈၁

ဒ-၈၂၄၆၉၅

ဋ-၅၃၉၀၀၂

ဗ-၉၉၈၆၁၁

စျ-၂၁၆၉၄၄

ဝ-၆၄၅၃၄၂

ဂ-၅၀၄၀၁၄

န-၈၄၄၃၇၄

ဝ-၁၉၉၇၄၄

ကခ-၈၃၃၈၂၀

အများထီတိုက်နိုင်အောင်like&shareပါခင်ဗျ ပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါခင်ဗျာ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*