1 5

(၂) ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီဆုၾကီးေပါက္ဂဏန္းမ်ား

(ေနာက္ထပ္ထြက္ေနသည္႔ ဆုမ်ားအား Edit လုပ္၍ ထပ္မံ ျဖည္႔ေပးေနပါမည္ … ထီဆုမဲမ်ားဝင္တိုက္ႏိုင္ပါျပီး)

သိန္း ၁၅၀၀၀ ( ဝ ၁၁၇၂၃၃ )

သိန္း ၅၀၀၀

ဌ ၁၀၇၉၅၇

မ ၄၂၆၅၀၇

သိန္း ၂၀၀၀

ဠ ၇၃၈၈၀၆

ဟ ၂၈၀၆၆၄

ဇ ၁၆၇၂၆၀

သိန္း ၁၀၀၀

ရ ၂၆၀၂၈၁

ဝ ၁၇၅၇၉၇

ခ ၈၆၄၁၁၃

ည ၇၁၂၁၅၈

ည ၉၇၂၂၀၃

သိန္း ၅၀၀

ဖ ၅၆၈၉၀၉

ယ ၄၄၉၀၁၈

ကဆ ၅၇၈၈၈၂

ဘ ၁၆၂၇၆၅

ကဂ ၁၄၃၄၁၀

ဘ ၅၅၇၂၄၃

မ ၁၄၅၅၅၉

သိန္း ၂၀၀

ကခ ၈၇၃၄၆၂

ဝ ၆၃၉၇၅၆

တ ၄၇၉၉၂၇

ကက ၈၅၂၀၇၂

ဖ ၄၀၉၇၆၃

ဝ ၈၃၂၆၁၅

ဆ ၅၆၂၄၃၅

ဓ ၄၉၃၈၃၀

သ ၄၂၁၀၁၀

သိန္း ၁၀၀

ဌ ၇၃၆၉၁၅

ဍ ၃၀၁၁၈၃

ဃ ၃၀၉၈၁၃

အ ၆၀၈၅၇၆

ဇ ၈၇၆၃၁၄

သ ၇၆၇၃၄၃

ရ ၆၅၈၃၆၃

ဖ ၄၃၇၀၈၆

စ ၆၆၁၁၂၇

ကစ ၃၃၂၈၀၃

ကင ၂၁၈၁၈၇

ဈ ၃၆၁၈၈၅ မိုးယံ

သိန္း ၅၀

ဂ ၃၅၁၁၅၃

က ၄၆၁၇၄၂

ဎ ၉၆၈၉၆၃

ထ ၄၂၇၄၄၆

ဠ ၄၈၅၅၉၄

ယ ၇၈၄၁၄၅

ဋ ၉၀၄၇၅၇

ယ ၉၇၂၆၄၁

ကစ ၈၆၄၃၆၁

င ၃၅၉၅၉၈

ဠ ၅၈၅၈၀၈

ကစ ၃၇၅၉၆၁

ဂ ၅၇၈၆၈၂

ဆ ၆၉၉၄၅၇

ဋ ၈၅၉၀၅၂

▶️ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ အစ/ အဆံုး ◀️

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀၀) ဆု

သိန္​း ၁၀၀၀၀ ဌ ၅၃၄၇၃၀

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၀၀၀) ဆု

သိန္း ၁၀၀၀ ဌ ၇၁၂၁၆၉

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၅၀၀) ဆု

သိန္း ၅၀၀ င ၈၈၆၉၀၆

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၃၀၀) ဆု

သိန္ ၃၀၀ ဃ ၆၁၉၀၂၉

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၀၀) ဆု

သိန္း ၁၀၀ ဃ ၁၅၄၅၇၅

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၅၀) ဆု

သိန္း ၅၀ င ၇၁၅၅၇၄

သိန္း ၅၀ ဆ ၉၄၈၆၅၄

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၃၀) ဆု

သိန္း ၃၀ ဈ ၃၈၅၁၅၄
သိန္း ၃၀ ခ ၆၁၄၁၇၁

( ၂၅ )ျကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၃၀) ဆု

၁၀သိန္း ခ ၆၆၁၁၀၁

၁၀သိန္း က ၈၂၇၁၁၇

၁၀သိန္း င ၇၈၁၆၁၀

၁၀သိန္း ခ ၆၅၁၃၄၆

၁၀သိန္း ဌ ၉၃၅၀၂၂

၁၀သိန္း က ၆၂၄၇၄၁

( ၂၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း ၅လုံး အစဥ္လိုက္တူရမယ္

၃သိန္း ဋ ၅၈၂၈၅

( ၂၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း ၄လုံး အစဥ္လိုက္တူရမယ္

၂သိန္း ဋ ၆၁၈၄

( ၂၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း ၃လုံး အစဥ္လိုက္တူရမယ္

၁သိန္း ခ ၈၅၆

( ၂၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေ၀ေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုအကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း ၂လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

စ ၇၄

ဌ ၄၆

#Powerထီဆိုင္ႀကီး

ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ

Jet Tin ရဲ႕ အမ်ိဳးေတြ သိန္းဆုႀကီးေတြကံထူးနိင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ က်န္ရွိေနေသာ ေပါက္ဂဏန္းမ်ားကို ဒီပို႔ထဲမွာပဲ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

အမ်ိဳးေတြ သိန္းဆုႀကီးေတြကံထူးနိင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီအုပ္ေပါင္း ၉၈၁,၈၆၁ အုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွာ အုပ္ေရ ၂၀၃,၄၄၈ အုပ္ ေရာင္းမကုန္ဘဲ က်န္ခဲ့ပါတယ္။

၂ ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ထီမွာေတာ့ အုပ္ေပါင္း ၃,၂၇၂,၇၂၀ ေရာင္းခဲ့ေပမယ့္ အုပ္ေရ ၄၃၅,၅၇၇ ေရာင္းမကုန္ခဲ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီအတြက္ ဆုေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂,၃၃၅၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ထီအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၀,၂၂၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာင္းမကုန္ ထီလက္မွတ္ေတြထဲက အထူးဆုႀကီးစနစ္နဲ႔ ဆုတခ်င္းစနစ္မွာ ဆုမဲ ေပၚလာခဲ့ရင္ ျပန္ဖြင့္လွစ္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဝေဝဆာဆာဆုမဲ စနစ္မွာဆိုရင္ေတာ့ ဆုမဲတန္ဖိုးေတြကို စုေပါင္းၿပီး တျခားသင့္ေတာ္တဲ့ ဆုမဲေတြ အစားထုိးဖြင့္လွစ္ေပးသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။DVB

Facebook Comments